Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
  Kooperationsprogramm Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

  Odpowiedzialny partner: Miasto Pasewalk

  Opis inwestycji

  Celem realizacji projektu jest podwyższenie dziedzictwa naturalnego i kulturowego w regionie. Uecker oferuje atrakcyjne tereny naturalne rozciągające się od jezior aż do Zalewu Szczecin. Aby obszar stał się atrakcyjny dla osób korzystających z bliskości akwenów wodnych, które związane są z przygranicznymi regionami, niezbędne są miejsca stworzone z myślą o wypoczynku i noclegu i ich połączenie obszarami oferującymi ciekawe wydarzenia. Powiązanie z historyczną trasą miejską, odwiedzinami w muzeum, wydarzeniami kulinarnymi, uczestnictwie w specjalnych wystawach oraz w innych wydarzeniach albo też odwiedziny muzeum kolei żelaznej to propozycje , które należy rozszerzyć. Dla osób zwiedzających istnieje możliwość zmiany środka transportu np. z roweru na kajak. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie można cieszyć się bliskością natury na różne sposoby, nadal aktywnie spędzając czas. Wielojęzyczne tablice infor. powinny prezentować spotykane w regionie okazy flory i fauny przy pomocy grafiki i opisów. Tablice powinny też w sposób szczególny traktować o cechach charakterystycznych regionu, tak by można go lepiej poznać a także pogłębiać wiedzę i doświadczyć oferowanych atrakcji osobiście. Projekt zaowocuje przywróceniem takich atrakcji jak żeglowne tory wodne regionu Uecker oraz twierdzę. Konieczna jest rekultywacja i zabezpieczenie znajdujących się w tym regionie ciężkich murów z kamienia który został naniesione w epoce lodowcowej. Głazy te zostaną osadzone w akwenach wodnych regionu Uecker. Zbudowane zostaną również drewniane kładki, które posłużą do wypoczynku dla rowerzystów, kajakarzy lub będą wykorzystywane przez wędkarzy oraz wszystkich spragnionych wypoczynku. Projekt zakłada wykorzystanie przygranicznych obszarów. Przy pomocy tablic informacyjnych będzie można zaprezentować występujące w regionie polodowcowe formy ukształtowania terenu. Oferta będzie opublikowana na stronach intern. partnerów projektu oraz aktualizowana i będzie informować o wydarzeniach regionu.

  Odpowiedzialny partner: Gmina Pełczyce

  Opis inwestycji

  Projekt obejmuje następujący zakres: rozebranie starego i niefunkcjonalnego przepustu łączącego jezioro Stawno z jeziorem Panieńskim i budowę mostu w ul. Jeziornej, dzięki któremu oba jeziora zostaną połączone kanałem. Ponadto przewiduje się wykonanie ścieżek turystycznych przy obiekcie i inne niezbędne prace tj. przebudowę sieci kolidujących z inwestycją. Realizacja tej inwestycji spowoduje możliwość korzystania z dwóch akwenów przez osoby spędzające czas nad wodą np. kajakarzy, żeglarzy, wędkarzy, turystów. Celem realizacji w/w zakresu inwestycji jest udostępnienie atrakcyjnego terenu położonego nad dwoma jeziorami w Pełczycach w sposób który zapewni zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Realizacja projektu przyczyni się do skanalizowania ruchu turystycznego wokół akwenów wodnych. Dzięki pracom budowlanym zostanie utworzona infrastruktura turystyczna, która wpłynie na wzbogacenie oferty turystycznej w całym Regionie. Projekt będzie dopełniał już istniejącą oraz planowaną do budowy infrastrukturę turystyczną gminy, bowiem planuje się w ramach innego zadania wykonanie ścieżek i innych elementów zagospodarowania turystycznego wokół w/w jezior. Gmina Pełczyce będzie odpowiedzialna za realizację zadania inwestycyjnego w zakresie zagospodarowania jezior w m. Pełczyce.

  Odpowiedzialny partner:  Gmina Police

  Opis inwestycji

  Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenów nad rzeką Łarpią w Policach na cele rekreacji, sportu i turystyki na powierzchni 8061,86 m2, oświetlenie oraz wyposażenie terenu. Celem projektu jest przywrócenie dawnej świetności i wykorzystania w celach rekreacyjnych tego terenu. W okresie międzywojennym teren ten był bardzo popularnym miejscem rekreacji niemieckich turystów i mieszkańców, portem miejskim zlokalizowanym w pobliżu zabytków na Starym Mieście. Celem jest skomunikowanie z innymi, zrewitalizowanymi obiektami kultury i natury Starego Miasta (Park Staromiejski, XIII wieczna krypta, Plac Chrobrego, neogotycki kościół). Ponadto: przywrócenie mieszkańcom i turystom dostępu do wody przez budowę pomostów wędkarskich, ciągów komunikacyjnych nad lustrem wody, budową tarasu widokowego, możliwością wodowania małych jednostek, np. kajak, oraz budowa ścieżki rowerowej. Specyfikacja: 4 pomosty wędkarskie o długości 3 m, pomosty komunikacyjne o długości 144 mb z tworzywa sztucznego o szerokości 3, 54 m dla pieszych i rowerzystów, taras widokowy o powierzchni 207 m2 z barierkami, ciągi komunikacyjne i nawierzchni, nasadzenia.

  Zaplanowano budowę stref funkcjonalnych dla każdej grupy wiekowej (strefa dziecka, szachistów, relaksu, aktywności fizycznej, integracji). Dodatkowo zaplanowano oświetlenie terenu oraz wyposażenie ciągu komunikacyjnego w ławki i ekspozytory gdzie planowana będzie informacja o polsko - niemieckiej historii Starego Miasta.

  Galeria

  Projekt: „Kształtowanie krajobrazu nad akwenami wodnymi w  Pasewalku, Pełczycach i Policach w celu intensyfikacji polsko - niemieckiej współpracy. 4UP Gestaltungvon gewässernahen Räumen in Pasewalk, Pełczyce und Police zur Erweiterung der deutsch - polnischen Zusammenarbeit - 4 UP” jest  dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A  Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska